• Câu hỏi:

  “Năng lực pháp luật” của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu là:

  • A. Khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó
  • B. Khả năng của chủ thể được pháp luật quy định và bằng chính hành vi của mình tham gia vào quan hệ pháp luật đó.
  • C. Khả năng của chủ thể được pháp luật quy định để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC