ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyền lực Nhà nước tập trung, thống nhất trong các cơ quan quyền lực do dân bầu ra là hình thức chính thể: 

  • A. Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ nhân dân
  • B. Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ tư sản
  • C. Hình thức chính thể quan chủ lập hiến
  • D. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1