• Câu hỏi:

  Hình thức chính thể nào sau đây không tồn tại chức danh Thủ tướng: 

  • A. Cộng hòa đại nghị
  • B. Quân chủ lập hiến
  • C. Cộng hòa Tổng thống
  • D. Cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC