ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những hệ thống cơ quan nào? 

  • A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp 
  • B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử 
  • C. Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát. 
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1