• Câu hỏi:

  Cơ quan thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp:

  • A. Quốc hội 
  • B. Chính phủ 
  • C. Tòa án nhân dân 
  • D. Viện kiểm sát nhân dân 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. VKS thực hiện chức năng thưc hành quyền công tố và kiểm sát các h/đ tư pháp

 

 

CÂU HỎI KHÁC