YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau, giữa trung ương với địa phương, đó là:

  • A. Hình thức cấu trúc nhà nước
  • B. Chế độ chính trị 
  • C. Hình thức chính thể
  • D. Hình thức nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA