ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau, giữa trung ương với địa phương, đó là:

  • A. Hình thức cấu trúc nhà nước
  • B. Chế độ chính trị 
  • C. Hình thức chính thể
  • D. Hình thức nhà nước
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1