• Câu hỏi:

  Tính quy phạm phổ biến (tính bắt buộc chung) là thuộc tính (đặc trưng) của:

  • A. QPPL
  • B. Quy phạm đạo đức 
  • C. Quy phạm tập quán 
  • D. Quy phạm tôn giáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC