ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế. 

  • A. Chính phủ
  • B. Cơ quan đại diện
  • C. Toà án
  • D. Cả a,b,c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1