Học Kì 1

 • Bài 1: Pháp luật và đời sống

  Bài 1: Pháp luật và đời sống
  Với bài học này, về kiến thức các em cần nắm được khái niệm, bản chất của pháp luật, mối quan hệ giữa phát luật với đạo đức. Và hiểu được vai trò của pháp luật với đời sống của cá nhân, Nhà nước và xã hội. Về kĩ năng, các em phải biết đánh giá hành vi xử sự cử bản thân và những người xung quanh theo  những chuẩn mực của pháp luật. Qua đó các em có thái độ tôn trọng pháp luật, tự giác sống và làm việc, vui chơi theo đúng với pháp luật qui định.

  10 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Thực hiện pháp luật

  Bài 2: Thực hiện pháp luật
  Qua bài học này sẽ giúp các em hiểu được thực hiện pháp luật là gì? Các hình thức cũng như quá trình thực hiện pháp luật  Bên cạnh đó hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. Để từ đó có thái độ tôn trọng pháp luật. Sống theo đúng qui định của pháp luật và có thái độ phê phán các  hành vi trái pháp luật. Hình thành lối sống có ích cho gia đình và xã hội. Để hiểu sâu hơn về tực hiện pháp luật xin mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học sau: Bài 2: Thực hiện pháp luật

  1 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
  Bình đẳng trước pháp luật là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại điều 52 Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Để hiểu được vấn đề mời các em cùng tìm hiểu: Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  10 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

  Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống
  Quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân được thể hiện trong lĩnh vực đời sống xã hội. Trong phạm vi bài này chúng ta đề cập cụ thể tới quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình, trong lao động và trong kinh doanh. Bài học này sẽ giúp các em hiểu được: Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
  Đảng ta, ngay từ khi mới ra đời đã xác định vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách như thế nào về vấn đề dân tộc và tôn giáo? Mời các em học sinh tìm hiểu bài học: Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

  Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
  Bài học này giúp các em học sinh hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm cũng như quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và quyền tự do ngôn luận. Để hiểu được các quyền cơ bản của công dân mời các em học sinh cùng tìm hiểu bài học: Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập Công dân với pháp luật

  Ôn tập Công dân với pháp luật
  Bài học Ôn tập Công dân với pháp luật bao gồm nội dung kiến thức cơ bản được tổng hợp từ bài 1 đến bài 5 và các câu hỏi tự luận bài tập có đáp án, cùng với 10 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em nắm vững và củng cố kiến đã học. 

  10 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết