ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. VBPL là một loại VBQPPL 
  • B. VBQPPL là một loại VBPL 
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1