ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện và quyết định của UBND cấp huyện thì văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao hơn?

  • A. Nghị quyết của hội đồng nhân dân
  • B. Hai văn bản có hiệu lực pháp luật ngang nhau
  • C. Quyết định của UBND
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1