YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chế tài có các loại sau:

  • A. Chế tài hình sự và chế tài hành chính
  • B. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
  • C. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
  • D. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA