• Câu hỏi:

  Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan:

  • A. Một hệ thống cơ quan
  • B. Hai hệ thống cơ quan
  • C. Ba hệ thống cơ quan
  • D. Bốn hệ thống cơ quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC