YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật được thể hiện bằng hình thức

  • A. Hành vi cụ thể
  • B. Văn bản
  • C. Lời nói
  • D. Tất cả các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA