ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chế độ phản dân chủ là 

  • A. Nhà nước độc tài
  • B. Vi phạm các quyền tự do của nhân dân
  • C. Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân
  • D. Tất cả các câu trên đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1