YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

  • A. Do nhân dân bầu
  • B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước 
  • C. Do Chủ tịch nước giới thiệu
  • D. Do Chính phủ bầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA