ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiếp pháp có hiệu lực áp dụng hiện nay là hiến pháp:

  • A. Hiến pháp 1980
  • B. Hiếp pháp 1959
  • C. Hiến pháp 1992
  • D. Hiếp pháp 1946
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1