ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các thuộc tính của pháp luật là:

  • A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 
  • B. Tính được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước => C sai. A,B đều sai vì B vẫn còn thiếu ý

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1