ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bản chất Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện:

  • A. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
  • B. Là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
  • C. Nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước
  • D. Cả A, B, C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1