• Câu hỏi:

  Trong quan hệ lao động, tiền lương là dựa trên: 

  • A. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với quy định của pháp luật 
  • B. Sự đề nghị của người lao động 
  • C. Sự quyết định của người sử dụng lao động 
  • D. Căn cứ của pháp luật về mức lương căn bản và tối thiểu của xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC