ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều chủ yếu nói lên bản chất giai cấp của nhà nước Việt Nam:

  • A. Nhà nước pháp quyền
  • B. Dân chủ xã hội
  • C. Của dân, do dân, vì dân
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1