YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ trưởng có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Nghị định, quyết định
  • B. Nghị định, quyết định, thông tư 
  • C. Nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị 
  • D. Quyết định, thông tư, chỉ thị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ chỉ có quyền ban hành thông tư, chỉ thị, còn quyết định thì không thấy nói tới

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA