• Câu hỏi:

  Bộ trưởng có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Nghị định, quyết định
  • B. Nghị định, quyết định, thông tư 
  • C. Nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị 
  • D. Quyết định, thông tư, chỉ thị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ chỉ có quyền ban hành thông tư, chỉ thị, còn quyết định thì không thấy nói tới

 

 

CÂU HỎI KHÁC