• Câu hỏi:

  Tổ chức xã hội nào sau đây không được Nhà nước trao quyền ban hành một số văn bản pháp luật:

  • A. Đảng cộng sản Việt Nam 
  • B. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
  • C. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
  • D. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC