YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các hình thức giao kết hợp đồng dân sự là:

  • A. Hợp đồng miệng 
  • B. Hợp đồng bằng văn bản 
  • C. Hợp đồng bằng văn bản có chứng thực 
  • D. Cả A,B,C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA