• Câu hỏi:

  Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài:

  • A. Dân sự
  • B. Hình sự
  • C. Hành chính
  • D. Kỷ luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC