• Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây được gọi là cơ quan tư pháp:

  • A. Viện kiểm sát nhân dân
  • B. Công an nhân dân
  • C. Tòa án ND và Viện kiểm sát ND
  • D. Tòa án ND

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC