ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hợp đồng lao động được quy định trong văn bản nào?

  • A. Luật dân sự
  • B. Luật lao động
  • C. Luật doanh nghiệp
  • D. Luật thương mại 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1