ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:

  • A. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
  • B. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
  • C. Cả hai câu trên đều đúng
  • D. Cả hai câu trên đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1