YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan hệ mua bán hàng hóa là quan hệ pháp luật khi chủ thể tham gia gồm:

  • A. Các cá nhân có năng lực chủ thể
  • B. Công ty với công ty
  • C. Công ty với cá nhân có năng lực chủ thể
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA