YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện: 

  • A. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được thể chế hóa thành những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 
  • B. Pháp luật chính là sự phản chiếu thực tại khách quan 
  • C. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý xã hội
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA