ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau để điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng, đó chính là: 

  • A. Quy phạm pháp luật
  • B. Chế định pháp luật
  • C. Ngành luật
  • D. Hệ thống pháp luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1