• Câu hỏi:

  Chế tài nào sau đây không có biện pháp cảnh cáo:

  • A. Hành chính
  • B. Dân sự
  • C. Kỷ luật 
  • D. Hình sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC