ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng

  • A. Chỉ có Nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật để quản lý xã hội.
  • B. Không chỉ nhà nước mà cả TCXH cũng có quyền ban hành pháp luật.
  • C. TCXH chỉ có quyền ban hành pháp luật khi được nhà nước trao quyền. 
  • D. Cả A và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1