ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt ngành luật với các đạo luật, nhận định nào sau đây là đúng

  • A. Đạo luật là văn bản chứa các QPPL, là nguồn của ngành luật 
  • B. Ngành luật là văn bản chứa các QPPL, là nguồn của đạo luật 
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1