• Câu hỏi:

  Kết hôn là:

  • A. Hành vi pháp lý
  • B. Sự biến pháp lý
  • C. Sự kiện thông thường
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC