ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kết hôn là:

  • A. Hành vi pháp lý
  • B. Sự biến pháp lý
  • C. Sự kiện thông thường
  • D. Câu A và B đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1