ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng của nhà nước được hiểu là:

  • A. Những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt ra
  • B. Mục tiêu mà nhà nước đặt ra trong từng thời kỳ phát triển của nhà nước
  • C. Định hướng phát triển của nhà nước
  • D. Nhiệm vụ của nhà nước được giao
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1