YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kiểu pháp luật bóc lột cuối cùng trong lịch sử:

  • A. Phong kiến
  • B. Chủ nô
  • C. Tư sản
  • D. Xã hội chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA