YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quyền lực Nhà nước là:

  • A. Quốc hội
  • B. Hội đồng nhân dân
  • C. Chính phủ
  • D. Câu A và B đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA