• Câu hỏi:

  Chủ sở hữu mất quyền sở hữu tài sản trong trường hợp:

  • A. Tài sản bị chiếm hữu không có căn cứ pháp luật  
  • B. Tài sản bị tịch thu
  • C. Tài sản bị trưng mua
  • D. Tài sản bị trưng mua và tịch thu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC