• Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBPL.
  • B. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBPL; tập quán pháp.
  • C. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBPL; tập quán pháp; và tiền lệ pháp.
  • D. Cả A, B và C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC