• Câu hỏi:

  Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của: 

  • A. Pháp luật
  • B. Đạo đức
  • C. Tôn giáo
  • D. Tổ chức xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC