YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các quan hệ nào sau đây là đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự: 

  • A. Quan hệ tài sản phát sinh trong sản xuất, tiêu dùng giữa cá nhân với cá nhân
  • B. Quan hệ liên quan đến danh dự, nhân phẩm phát sinh giữa các chủ thể với nhau
  • C. Quan hệ giữa tác giả với tác phẩm của họ
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA