ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong: 

  • A. Rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau
  • B. Luật Dân sự 
  • C. Luật Lao động 
  • D. Hiến pháp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1