• Câu hỏi:

  Chủ thể thực hiện vi phạm hình sự có thể là:

  • A. Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự
  • B. Tổ chức là pháp nhân
  • C.  Tổ chức không là pháp nhân
  • D. Người tâm thần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC