• Câu hỏi:

  Chế tài của quy phạm pháp luật là:

  • A. Hình phạt nghiêm khắc của nhà nước đối với người có hành vi vi phạm pháp luật.
  • B. Những hậu quả pháp lý bất lợi có thể áp dụng đối với người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của QPPL. 
  • C. Biện pháp cưỡng chế nhà nước áp dụng đối với người vi phạm pháp luật. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Chế tài của QPPL là biện pháp mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

 

 

CÂU HỎI KHÁC