• Câu hỏi:

  Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, hình thức di chúc gồm các loại: 

  • A. Di chúc bằng miệng trong trường hợp một người bị cái chết đe dọa
  • B. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng hoặc không có người làm chứng
  • C. Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc có chứng thực
  • D. Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC