ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nước pháp quyền là:

  • A. Cơ quan, công chức nhà nước được làm mọi điều mà pháp luật không cấm; Công dân và các tổ chức khác được làm mọi điều mà pháp luật không cấm
  • B. Cơ quan, công chức nhà nước được làm những gì mà pháp luật cho phép; Công dân và các tổ chức khác được làm mọi điều mà pháp luật không cấm
  • C. Cơ quan, công chức nhà nước được làm mọi điều mà pháp luật không cấm; Công dân và các tổ chức khác được làm những gì mà pháp luật cho phép.
  • D. Cơ quan, công chức nhà nước được làm những gì mà pháp luật cho phép; Công dân và các tổ chức khác được làm những gì mà pháp luật cho phép.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Nhà nước làm theo những gì PL cho phép, còn công dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1