• Câu hỏi:

  Chủ thể có hành vi trái pháp luật, thì: 

  • A. Phải chịu trách nhiệm pháp lý 
  • B. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý 
  • C. Có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc không, tùy theo từng trường hợp cụ thể
  • D. Cả A, B và C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC