• Câu hỏi:

  Ở Việt Nam cơ quan bầu Thủ tướng chính phủ là:

  • A. Quốc hội
  • B. Chủ tịch nước
  • C. Hội đồng nhân dân
  • D. Chủ tịch quốc hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC