ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thông thường trách nhiệm pháp lý được phân thành các loại nào?

  • A. Trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý dân sự
  • B. Trách nhiệm pháp lý hình sự; trách nhiệm pháp lý hành chính; trách nhiệm pháp lý dân sự và trách nhiệm kỷ luật
  • C. Trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý hành chính 
  • D. Không thể xác định chính xác
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1